Orel - Jednota Hlinsko v Čechách

Stavba Orlovny a počátek činnosti Orla

Se stavbou hlinecké Orlovny se začalo 15. 4. 1931 a dokončena byla již 15. 9. 1931. Stavitelem byl pan Vlček a rozpočet dosáhl částky 300 tis. Kč. Orlovna byla slavnostně otevřena 28. 9. 1931.

V této době měla hlinecká jednota až 300 členů. Pravidelně se cvičilo, hrálo se divadlo, pořádaly se přednášky, plesy, taneční zábavy a odpolední čaje. Také se hrálo loutkové divadlo, které v roce 1936 pořídil vikář Leopold Sokol.

V průběhu jednoho roku dokázali členové Orla nastudovat a sehrát dvě až tři různé divadelní hry. Jmenujme např. představení „Pasačka z Lurd“, „Krásná Damaris“, „Filosof od verpánku“, „Květy v bouři“, „Svatý Václav“, „Hvězda z Lisieux“, „Budečské jesličky“ a jiné. Všechna divadelní představení měla vysokou úroveň.

Dne 11. 7. 1937 se v Hlinsku konalo okrskové cvičení spojené se svěcením praporu pro orelskou jednotu. Za tímto účelem navštívil Hlinsko královéhradecký biskup Dr. Mořic Pícha. Prapor se bohužel nedochoval, jeho podoba je známa jen díky fotografiím.

Válečná a poválečná léta

V roce 1940 byli v Orlovně po několik týdnů ubytováni němečtí vojáci. Kronikář br. Plíšek vzpomíná: „Za nějaký čas po jejich odchodu jsem byl jako pokladník jednoty Orla překvapen, když mi listonoš přinesl poštovní poukázku s částkou 8.600,- K za ubytování německé armády v Orlovně“.

Divadlo se dařilo hrát i během války, ačkoli činnost Orla stejně jako jiných spolků byla silně omezována. V roce 1941 sehráli členové hlinecké jednoty Orla divadelní představení „Don Bosko“. Stojí za zmínku, že tento divadelní kus byl kontrolován pardubickým gestapem. V průběhu okupace se v Protektorátu mnoho členů Orla zapojilo do odboje a Orel tak jako řada dalších organizací čelil zatýkání svých příslušníků. Dne 30. listopadu 1941 vydalo policejní ředitelství v Brně zákaz činnosti Orla na Moravě a v Čechách byl úředně rozpuštěn 30. září 1942.

Poslední dva válečné roky sloužila Orlovna jako sklad obilí. Naštěstí nebyla tolik poničena a zachovalo se i kompletní vybavení a tělocvičné nářadí. Po skončení války pokračovala činnost, s velkým úspěchem se např. hrálo loutkové divadlo. Pravidelnou činnost mělo volejbalové družstvo.

Aktivity Orla se v dalších poválečných letech rozvíjely velmi slibně. Probíhala okrsková cvičení v Proseči, Krouně a Luži. V roce 1947 se členové hlineckého Orla zúčastnili župního sletu v Hradci Králové. Pak ale nadešel únor 1948. Po nastolení komunistického režimu byly všechny organizace a tělovýchovné spolky zakázány a jejich činnost ukončena.

Ukončení činnosti Orla a zabavení Orlovny

Po únoru 1948 přišel další zákaz činnosti, a to na mnohem delší dobu a s daleko většími následky než v období války. Československý Orel byl zakázán - Orlovny, hřiště, knihovny a ostatní majetek byl zabaven a předán Sokolu, který se stal základnou sjednocené tělovýchovy. Po orelské pouti na Svatém Hostýně, které se ve dnech 28.–29. srpna 1948 zúčastnily desetitisíce orlů a která byla jednou z největších protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu, byla činnost Orla prohlášena za protistátní a komunisté v reakci na ni urychlili již započatou likvidaci Orla. Začátkem roku 1949 bylo mnoho orelských pracovníků z řad laiků i duchovních zatčeno a odsouzeno k vysokým trestům, další byli bez soudu posláni do Pomocných technických praporů či Táborů nucených prací.

V Hlinsku bylo veškeré tělocvičné nářadí orelské jednoty rozděleno do místních škol a do Sokolovny. O co nebyl zájem, bylo uloženo ve stodole u Orlovny, kde ale ve vlhkém prostředí podlehlo zkáze. Orlovna byla postupně užívána jako tělocvična pro dívčí školu, sklad obilí zemědělského družstva a také jako sklad výrobků n.p. Elektro-Praga. Rozhodnutím rady NV byla Orlovna převedena do „socialistické péče“ n.p. Elektro-Praga Hlinsko, který ji měl udržovat v provozuschopném stavu.

Doba Komorního divadla

V roce 1957 zásluhou tehdejšího vedoucího odboru kultury ONV a předsedy kulturní komise, pánů Jiřího Horáka a Jiřího Němce, byla na náklady města provedena generální oprava Orlovny a přilehlé budovy č.p. 41 v Husově ulici, a to včetně jejich propojení. Bylo zvětšeno jeviště, prodloužena postranní ramena galerie, zavedeno ústřední topení, opraven interiér, zprovozněno osvětlení a vyměněna okna. Nově otevřená Orlovna dostala název „Komorní divadlo“, což postupem času vedlo ke známému lidovému překřtění na „Komorák“. V tomto období byl v přízemí rovněž zřízen byt pro domovníka.

Od roku 1960 bylo Komorní divadlo ve správě Osvětové besedy. V roce 1963 bylo předáno „Jednotnému klubu pracujících“ (JKP), který budovu spravoval až do 15. 3. 1993, kdy byla vrácena Orlu.

Obnovení činnosti Orla v Hlinsku

Po listopadové revoluci v roce 1989 organizovala Československá strana lidová schůzky bývalých členů Orla a jejich příznivců za účelem znovuobnovení orelské činnosti. Z Hlinska se zúčastnili s. Anna Truncová a br. Václav Trunec. Z podnětu s Truncové k obnovení hlinecké jednoty se dne 17. 4. 1990 uskutečnila ustavující schůze. Byl zvolen přípravný výbor ve složení: starosta br. Ferdinand Netolický, zástupce starosty br. Josef Pleskač a jednatelka a pokladní s. Marie Lopourová.

Na ústředí Orla v Brně byla hlinecká jednota zaregistrována jako druhá jednota v republice. Počet členů postupně vzrostl z počátečních 27 na 67. S nárůstem administrativy a úředních jednání požádali br Netolický a s. Lopourová na členské schůzi dne 17. 1. 1993 o uvolnění z funkce. Nový výbor byl zvolen v tajných volbách ve složení: starosta br. Josef Pleskač, místostarosta Ing. Jaroslav Pátek, jednatelka s. Hana Truncová, pokladní s. Ludmila Pospíšilová, sportovní referentka s. Anna Sodomková, kulturní referentka s. Marta Jehličková, kolporterka s. Anna Truncová, členové výboru br. Karel Pech a br. Zdeněk Šalamoun, čestný člen výboru br. Ferdinand Netolický. Jednáními ve věci navrácení Orlovny byli pověřeni br. Pleskač a br. Pech.

Navrácení Orlovny

Dne 10. 12. 1990 byl požádán právní odbor Elektro-Pragy Hlinsko a TJ Spartak o navrácení Orlovny a sousední budovy čp. 41 v Husově ulici. Tato jednání byla poměrně zdlouhavá, nakonec se ale dne 15. 3. 1993 podařilo budovu i pozemek získat zpět do vlastnictví. Budova č. 41 zůstala i nadále majetkem města.

Po zapsání pozemku a budovy Orlovny na katastrálním úřadě začala jednání s městským úřadem o nájemní smlouvě, neboť v objektu do té doby působil Městský kulturní klub Hlinečan. Tomu byly také s účinností od 12. 3. 1993 pronajaty všechny prostory. Orlu bylo po dohodě umožněno bezplatně využívat prostory Orlovny na cvičení členů tři hodiny týdně, čtyřikrát ročně použít sál a přilehlé prostory ke kulturním akcím, jednou měsíčně pro konání výborové a dvakrát do roka členské schůze.

V současné době už Hlinečan nemá Orlovnu pronajatou, Orel ji tedy bez omezení využívá pro svoje akce a pronajímá případným zájemcům.

Opravy a úpravy v Orlovně

Dne 7. 6. 1993 byla zahájena přestavba kotelny. Byly demontovány kotle na pevná paliva, instalovány tři plynové kotle a provedena generální oprava elektrického vedení v kotelně. V době jednání o navrácení budovy byla svépomocí natřena okna a střecha. Koncem května 1994 se opět natírala střecha a okapové žlaby. Při opravě komínů byl odstraněn nápis „Komorní divadlo“ a instalován nový nápis „Orlovna“ se znakem v provedení na skle.

Krátce po převzetí Orlovny zpět bylo nutné zrenovovat fasádu. Protože tato akce měla být finančně velmi nákladná a bylo potřeba získat dostatek finančních prostředků, navrhnul br. Zavřel uspořádat několik koncertů vybraných dechových hudeb a využít darů sponzorů. Již 19. 9. 1997 byl uspořádán první koncert, další se konal 17. 4. 1998. Nakonec se z těchto koncertů stala úspěšná tradice, která trvá do současnosti.

V jarních měsících roku 2000 byl vydlážděn dvůr. U Orlovny bylo dokončeno volejbalové hřiště. Na začátku roku 2004 byla nainstalována klimatizace. Při nejrůznějších akcích, kdy je naplněna kapacita sálu, zde totiž docházelo ke zhoršování kvality vzduchu, a montáž klimatizace tak byla řešením tohoto problému. V říjnu a listopadu téhož roku byla také vyměněna všechna okna v průčelí budovy a velká okna v sále. Výměna oken a dveří z boku budovy byla dokončena ve druhé etapě oprav v roce 2006.

V roce 2007 byla po řádění orkánu Kyrill provedena oprava střechy spojená s položením nové krytiny, neboť stávající byla silně poničená. Při orkánu došlo také k poškození komínů, které musely být rovněž opraveny.

Po odstěhování původního nájemníka z přízemních prostor se otevřela možnost využívat pro aktivity Orla i tuto část budovy. Po nezbytných úpravách byla proti vchodu do Orlovny zhotovena nová a větší šatna, dále zde byla zařízena kuchyňka, klubovna a místnost na stolní tenis.

Obsazení Orlovny - plánované akce